ග්‍රෙච් සහ සමාගම.

පෙරහන
ග්‍රෙච් සහ සමාගම.
ග්‍රෙච් සහ සමාගම.

ග්‍රෙච් සහ සමාගම තිරසාර ළමා අව් කණ්ණාඩි විකිණෙන්නේ ලෝකයේ කිඩි ලව් විසින් පමණි. එපමණක් නොව, හොඳම මිල ගණන්, නොමිලේ නැව්ගත කිරීම සහ මාස 12 ක වාරික සමඟ.