ළදරු සෙල්ලම් භාන්ඞ

පෙරහන

අපේ දරුවන්ගේ දියුණුවට මුළුමනින්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ ඉහළ සහයෝගයක් ලබා දෙන කිඩි ලව් විසින් ප්‍රවේශමෙන් තෝරාගෙන නිෂ්පාදනය කරන අපගේ අධ්‍යාපනික, අධ්‍යාපනික, තොරතුරු සහ විනෝදාත්මක සෙල්ලම් බඩු සොයා ගන්න. ඔබේ දරුවාට ගුණාත්මක කාලයක් ගත කිරීමට ඉඩ දෙන්න.